Bhupal Sapkota Computer Programmer Unraveling art, science, and commerce behind technology. Passionate about web/mobile programming, writing, and growing an online business.

My Private Mailing List

If you want early access and opportunities that I don’t post publicly, get on my private email list.

Home

संन्सार

जसले  संन्सार आफ्नो मान्छ उसलाई घर्म र अधर्मको परिधिले समेट्न सक्तैन ।

Tagged with:

आफ्नो

दिमागलेजहाँबाट परसम्मसोच्न सक्दैनत्यहाँसम्मको चिजलाईआफ्नो सम्झिनुपर्छ ।[60]

Tagged with:

राम्रो कुरा

आफ्नो कुरो आफूलाई तराम्रो नै लाग्ने भो नी ।राम्रो तब राम्रोजब अरुलाई राम्रो लाग्छ ।[61]

Tagged with: